Mẫu biên bản bàn giao TÀI SẢN được cập nhật MỚI NHẤT năm 2021

Mẫu biên bản bàn giao thông thường sẽ được sử dụng với mục đích bàn giao tài sản, bàn giao công việc hoặc hàng hóa…Thông qua bài viết này, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn bản bàn giao được cập nhật mới nhất 2021. Đối với bản bàn giao này các bạn có thể tham khảo hoặc áp dụng thực tiễn luôn nhé!

Mẫu Biên Bản Bàn Giao Được Cập Nhật MỚI nhất 2021

Mẫu biên bản bàn giao

Biên Bản Bàn Giao Tài Sản

TÊN CƠ QUAN………

Số: …../BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa ……………(bên giao) và ………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại … đã thực hiện cuộc họp bàn giao lại tài sản giữa …(bên giao)

và ……(bên nhận) thực hiện theo ……… của ………… ngày ………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Bà: ……………………….. Chức vụ: …………………

2/ Bên nhận:

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Bà: ………………………… Chức vụ: …………………

Chủ tọa: Ông ………………………………………………

Thư ký: Ông ………………………………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên …………. đã thực hiện bàn giao tài sản cho bên …………….. theo biểu thống kê sau:

Bản thống kê tài sản được bàn giao

 

STT Tên tài sản Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng

 

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………

Bằng chữ ………………………………………………

Kể từ ngày ………… số tài trên do bên ………… chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này được lập thành 4 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Bên giao sẽ giữ 2 bản, bên nhận sẽ giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO                                      CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Biên Bản Bàn Giao Tài Sản & Công Cụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—–***—–

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN & CÔNG CỤ

Hôm nay, ngày…../…../20…, tại……………………… chúng tôi gồm:

Người bàn giao:……………Bộ phận:…………..MSNV…………..

Người nhận bàn giao:…………Bộ phận:……………MSNV…….

Lý do bàn giao ……………………………………………………………..

Cùng bàn giao tài sản & công cụ với các nội dung như sau:

STT Mã tài sản, công cụ Tên tài sản, công cụ Đơn vị Số lượng Tình Trạng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Người bàn giao cam kết rằng toàn bộ các tài sản & công cụ đã được bàn giao lại đầy đủ. Biên bản sẽ được lập thành 03 bản và mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao Người nhận bàn giao Quản lý

Giá Trị Pháp Lý Đối Với Biên Bản Bàn Giao Tài Sản 

_ Bàn giao tài sản là việc cam kết sự chuyển giao tài sản, công cụ giữa cá nhân với nhau. Hay giữa các doanh nghiệp, giữa 01 cá nhân với doanh nghiệp…. Tại quá trình làm việc, giao dịch, đôi khi do lỗi chủ quan hoặc khách quan. Mà việc bàn giao này có thể dẫn đến một số tranh chấp và việc xử lý các tranh chấp. Phát sinh ngày sau sẽ gặp nhiều khó khăn cũng như không thể chứng minh được số lượng thực tế tài sản, công cụ đã bàn giao. Vì thế, tờ biên bản bàn giao này có ý nghĩa rất quan trọng trong những trường hợp này.

_ Khi thực hiện biên bản bàn giao tài sản, công cụ cần có chữ ký của đôi bên. (Bên bàn giao tài sản, công cụ và bên tiếp nhận bàn giao tài sản). Nhằm đảm bảo tính pháp lý của tờ biên bản này. Chỉ khi được xác lập thành văn bản cho các tài sản, công cụ được bàn giao. Đồng thời có chữ ký của đôi bên thì khi có tranh chấp xảy ra mới có thể dễ dàng phân biệt được rằng bên nào có lỗi. Vì vậy mà, việc thực hiện các giấy tờ, các biên bản bàn giao tài sản, công cụ. Có ý nghĩa đặc biệt rất quan trọng về mặt pháp lý. Thậm chí ngay cả trong những mối quan hệ thân thiết thì vẫn nên có một biên bản bàn giao rõ ràng, chi tiết để tránh tranh chấp.

Hoài Ân Vũ Thị: